VÅRE TILTAK I FORBINDELSE
MED CORONA-VIRUSET

Til tross for Corona-viruset er vi fullt operative.

Vi har innført strenge restriksjoner og rutiner for å unngå spredning av viruset og beklager at arrangement med fysisk oppmøte har blitt avlyst/utsatt. Vi oppfordrer våre kunder til å primært kontakte oss på mail eller telefon. Vi følger alle råd og krav som stilles av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Reisevirksomhet med offentlig fremkomstmidler blant ansatte er frarådet og karantene for ansatte som har reist utenlands er innført. Møtevirksomhet både internt og med eksterne er sterkt begrenset. Arrangementer med grupper er utsatt

CORONAVIRUS (COVID-19) FORHOLDSREGLER I BOSVIK

Bosvik har tatt en rekke forholdsregler som respons på koronaviruset (COVID-19) og overvåker situasjonen nøye. Bosviks hovedfokus er å sikre helse og sikkerhet for våre ansatte og forretningspartnere, og å dempe risikoen for å spre viruset.

Følgende tiltak gjelder alle ansatte i Bosvik, våre leverandører og besøkende.

Prosedyrene er basert på retningslinjer gitt av norske helsemyndigheter og Utenriksdepartementet

 

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR ALLE ANSATTE I BOSVIK

 • Utstrakt bruk av hjemmekontor
 • Det er iverksatt utvidede tiltak angående personlig hygiene og på stedet.
 • Det er satt strenge begrensninger for å reise, motta besøkende og delta på møter ansikt til ansikt
 • Ansatte i karantene er pålagt å holde seg borte fra kontorer og andre ansatte i henhold til Bosvik-retningslinjene og anbefaling fra norske helsemyndigheter.
 • Oppdatert informasjon blir gjort tilgjengelig for alle ansatte.

 

KONTINUITETSPLANLEGGING

 • Bosvik iverksetter tiltak for å sikre kontinuitet i leveranser og support til alle våre kunder
 • Bosvik evaluerer og implementerer kontinuerlig passende risikoreduserende tiltak.

Bosvik forventer at våre forretningspartnere har iverksatt lignende tiltak for å dempe virusoverføring. Bosvik vil respektere og følge slike tiltak, akkurat som Bosvik forventer at våre forretningspartnere følger våre tiltak når vi arbeider med våre ansatte og besøker våre fasiliteter.

Ovennevnte prosedyrer er gyldige så lenge de norske helsemyndighetene gir spesielle forholdsregler.

 

Vennlig hilsen ,

Frode Bjørntvedt
CEO/Daglig Leder
Telefon: 905 78 100
Epost: Frode@bosvik.no

CORONAVIRUS (COVID-19) PRECAUTIONS IN BOSVIK

Bosvik has taken a number of precautionary measures in response to the coronavirus (COVID-19) and is closely monitoring the situation. Bosvik’s primary focus is to ensure  the health and safety of our employees and business partners, and to mitigate the risk of spreading the virus.

The following measures apply to all Bosvik staff, pur suppliers and visitors.

The procedures are based on guidelines provided by the Norwegian Health Authorities and Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

 

Special precautions for all Bosvik employees

 • Extensive use of home office
 • Extended measures have been implemented regarding personal- and on-site hygiene.
 • Extended measures have been implemented to ensure physical separation  between employees in the cantina and workplace in general
 • Strict restrictions have been put on travelling, receiving visitors and attending face to face meetings
 • Employees in quarantine are required to stay away from offices and other employees according to the Bosvik guidelines and the recommendation by the Norwegian Health Authorities.
 • Updated information is made available to all employees on the Bosvik intranet and via SMS/messaging

Continuity planning

 • Bosvik is taking measures to ensure  continuity in deliveries and support to all our customers
 • Bosvik is continuously evaluating and implementing appropriate risk mitigation measures.

Bosvik expects that our business partners have implemented similar measures  to mitigate virus transmission. Bosvik will respect and follow such measures, just as Bosvik expects our business partners to follow our measures when dealing with our employees and visiting our facilities.

Above procedures are valid as long as the Norwegian Health Authorities advise special precautions.

 

Sincerely ,

Frode Bjørntvedt
CEO
Phone: +47 905 78 100
Email: Frode@bosvik.no